การทำ Noise Contour

บริษัท Geonoise Thailand มีบริการรับจัดทำ Noise contour หรือ Noise mapping โดยทีมงานวิศวกร นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเสียงโดย ตรง เราใช้ Software ที่มีความทันสมัยและมีความแม่นยำสูงและถูกต้องตามวิธีที่เป็นหลักสากลในการจัดทำ Noise contour เช่น SoundPLAN, NoiseAtWork สามารถทำโมเดลด้านเสียงในรูปแบบ 2D และ 3D ซึ่งเป็น Software ที่ออกแบบมาสำหรับเสียงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยเฉพาะ และยังทำการประเมินปริมาณเสียงสะสมในงานอาชีวอนามัย
ในการทำ Noise contour จะทำให้เราทราบถึงการกระจายตัวของเสียงในรูปแบบของแผนที่เสียง ซึ่งจะสามารถเห็น zone ที่มีเสียงดังในลักษณะต่างๆในแบบภาพรวม เพื่อในไปจัดการในการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง หรือจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ตัวอย่างการทำ Noise contour

– โรงงานอุตสาหกรรม
– โกดัง คลังสินค้า
– การจราจรทางบก, รถไฟ, BTS, MRT
– สนามบิน
– เหมืองแร่
– โรงผลิตไฟฟ้า
– อาคารที่พักอาศัยย่านชุมชน
– โครงการก่อสร้าง

Downloads:

การทำ Noise Contour NoiseAtWork By Geonoise

การทำแผนที่เสียง (Noise Contour)

การสร้างแผนที่เสียงNoiseContour

Noise contour by Geonoise Thailand

การสร้างแผนที่เสียงNoiseContour

Occupational noise contour OSHA