Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณ

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเสียงและการสั่นสะเทือน

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเสียงและการสั่นสะเทือน

การควบคุมคุณภาพ NoiseQC

Nor140 Go/NoGo module .

การควบคุมคุณภาพของกล้องอะคูสติก Nor848a

Scroll to top