Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การประเมินผลกระทบทางเสียงในสิ่งแวดล้อม โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

การประเมินผลกระทบทางเสียงในสิ่งแวดล้อม โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม / การประเมินซอฟต์แวร์พยากรณ์เสียงรบกวน

เป็นซอฟต์แวร์พยากรณ์เสียงรบกวน

 
Scroll to top