Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทดสอบเสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง

บริการทดสอบเสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง

เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบรางรถไฟ

Railway Noise and Vibration

Geonoise Asia มีทีม Acoustic engineer ที่มีประสบการในการคำนวณ Simulation และงานตรวจวัดและทดสอบด้าน Acoustics and Vibrations สำหรับระบบราง โดยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเรามี Professional service ดังต่อไปนี้

Railway noise simulation (การคำนวณระดับเสียงรถไฟโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์)

ในการประเมินผลกระทบทางเสียง หรือการออกแบบระบบควบคุมเสียงจากระบบรางที่ส่งผลต่อชุมชน การใช้แบบจำลองทางคณิตศาตร์ SoundPLAN เป็นอีกเครื่องมือนึงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถคคากการณ์ได้และรู้ถึงแนวโน้มของเสียงที่ส่งผลกระทบมายังชุมชน โดยทางทีมวิศวกรของ Geonoise สามารถทำการคำนวณได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานสากล เช่น BUB:2018 – CNOSSOS-EU Rail:2015 – CoRN:1995 – FTA / FRA-HSGT: 2005 – Israeli Rail:2006 – Japan Narrow Gauge Railways:2008 – NFS 31-133 Rail:2007 – ONR 305011:2009 – RMR:2002 (EU Interim) – Russian Rail – RVE 04.01.02:2019 – Schall 03:1990 – Schall 03:2012 – SEMIBEL – VBUSch:2006

Railway internal noise measurement (ทดสอบระดับเสียงทั่วไปภายในรถไฟ)

ทดสอบระดับเสียงทั่ว Sound level measurement ไปภายในห้องโดยสารขณะที่รถไฟวิ่ง โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง Class 1 ตามมาตรฐาน IEC 61672-1 และยังสามารถวัดค่าดัชนีความชัดเจน STIPA ของเสียงประกาศภายในห้องโดยสาร

Railway Acoustic location (หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติหรือระบุตำแหน่งของเสียงที่เกิดขึ้นบนรถไฟ)

การระบุตำแหน่งของการเกิดเสียงจากการวิ่งหรือการเบรกของรถไฟ โดยใช้ระบบ Array microphones หรือการ Beamformming โดยใช้เครื่องมือ Acoustic camera และชุด Microphones จำนวน 128 ตัว เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุดในการระบุตำแหน่งของเสียงที่เกิดขึ้น

Railway dynamic pass by measurement (ทดสอบระดับเสียงรถไฟขณะเคลื่อนที่)

Railway noise and vibration monitoring (ติดตามตรวจสอบเสียงและแรงสั่นสะเทือนของระบบราง)

Railway noise track emission measurement (ทดสอบเสียงและสั่นสะเทือนของระบบราง)

Roughness of rails, rolling noise (ทดสอบความขรุขระและระดับเสียงของระบบราง)

นอกจากนี้ทางวิศวกรของทาง Geonoise ก็ยังสามารถรับทดสอบในด้านสั่นสะเทือนของระบบรางไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบติดตามตรวจสอบ Railway monitoring ในระยะยาว หรือการทดสอบ Noise emission จาก Track ของรถไฟ ตามมาตรฐานสากล

ทดสอบความขรุขระและระดับเสียงของระบบราง

Roughness of rails, rolling noise ตามมาตรฐาน BS EN15610:2009

การทดสอบผิวของรางรถไฟ

การทดสอบผิวของรางรถไฟ โดยทดสอบความขรุขระของผิวรางเพื่อประเมินในด้านเสียงและการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้น ตามมาตรฐาน BS EN15610:2009 โดยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง เพราะว่าปัจจัยนึงที่ส่งผลโดยต่อระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะออกมาจากระบบรางคือ ความเรียบของผิวราง ซึ่งการประเมินโดยวิศวกรอคูสติกส์ โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐาน

เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง
เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง 2
เสียงและสั่นสะเทือนสำหรับระบบราง graph
Acoustic roughness level rail

Polygonal wheelset roughness test system

ระบบทดสอบผิวล้อรถไฟ

ชุดอุปกรณ์ทดสอบผิวขรุขระของล้อรถไฟ ที่สามารถวัดได้อย่างละเอียดและรอยสึกหรอของล้อยังส่งผลต่อเสียงและความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้น ซึงเหมาะกับงานตรวจสอบซ่อมบำรุง

อุปกรณ์ ระบบทดสอบ ผิวล้อรถไฟ
Polygonal wheelset roughness test system ระบบทดสอบผิวล้ารถไฟ

Rolling stock acoustics testing

Railway bogie structural vibrations testing

Scroll to top