Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการสอบเทียบ สำหรับอุปกรณ์ Sensor วัดความสั่นสะเทือน

บริการสอบเทียบ Onsite Calibration สำหรับอุปกรณ์ Sensor วัดความสั่นสะเทือน

ทางบริษัท Geonoise (THAILAND) มีบริการสอบเทียบแบบ Onsite สำหรับ accelerometers และ vibration velocity sensors ทั้งชนิด Voltage, PE, IEPE, 4 mA – 20 mA และ PR transducers

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับหน่วยงานที่มี accelerometers จำนวนมาก หรือที่ติดตั้งอยู่ใน Plant สามารถสอบเทียบค่า Sensitivity ที่ช่วงความถี่ต่างๆ โดยช่วงความสามารถในการสอบเทียบดังนี้

  • ย่านความถี่ที่ใช้งาน 7 Hz – 10 kHz และครอบคลุมสำหรับ Vibration sensors
  • รองรับน้ำหนัก Payload ของ หัว Sensor มากถึง 900 g.
  • ระบบการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 16063-21

โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีการสอบเทียบอย่างถูกต้องและสามารถสอบย้อนกลับ Traceability โดยห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองในระดับนานาชาติ

สำหรับฝ่าย Mechanical เครื่องกล ซ่อมบำรุง ฝ่ายเครื่องมือวัด ตรวจสอบงานภาคสนาม ฝ่ายตรวจสอบรับรองคุณภาพ QA, QC ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบสาขาแรงสั่นสะเทือน สถานศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากสนใจ

เครื่องมือวัดค่าสำหรับอุปกรณ์ SPEKTRA_CV-10 Sensor วัดความสั่นสะเทือน

ปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา 

Scroll to top