Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เซ็นเซอร์สำหรับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

เซ็นเซอร์สำหรับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

เซ็นเซอร์สำหรับเสียงรบกวน/การสั่นสะเทือน

ไมโครโฟนสำหรับการวัดความดัง IEC 61094

เครื่องมือ Accelerometers สำหรับการวัดการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่

Scroll to top