Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การใช้งานของ Norsonic: การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera

การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera กับกังหันลม

กังหันลมกำเนิดพลังงานไฟฟ้าถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นกว่า 10% ในหลายๆปีถัดไป, แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของฟาร์มกังหันลมมักจะถูกทำให้ล่าช้าลงเนื่องจากเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือน. กังหันลมรุ่นใหม่ๆจึงถูกผลิตออกมาให้คำนึงถึงการลดเสียงรบกวนให้มากกว่ารุ่นเดิม ๆ. ผู้ออกแบบกังหันจึงออกแบบให้เสียงรบกวนลดลงจากเดิม เพราะการเสียดสีที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนนั้นทำให้สูญเสียพลังงานและเอาต์พุตลง. เพียงแค่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนในการออกแบบ, การติดตั้งและการทำงานของกังหันลม เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานที่สะอาดจากกังหันลมได้อย่างเต็มที่ โดยประเมิณเสียงรบกวนกับ Nor848 Acoustic camera ที่จะทำให้ทุกปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นหมดไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งาน Nor848A กับกังหันลม ท่านสามารถเข้าไปที่:  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ Nor848A:

การใช้งานของ Norsonic: การใช้งานของ Nor848A Acoustic camera
Scroll to top