Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera

Newsletter May 2020

Acoustic Locations หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera

การใช้งาน

  • ระบุแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดการรบกวน เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อุปกรณ์ภายในงานอุตสาหกรรม
  • เสียงรบกวนจากสภาวะแวดล้อมในชุมชนเมือง
  • ระบุตำแหน่งที่กำเนิดเสียงในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น หอกลั่น หอระบายความร้อน
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้มาตรการลดเสียงรบกวน
  • ใช้ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ใช้ในการตรวจสอบการไม่แน่นสนิทของผนังประตู หรือพาติชั่น Sound leaked
  • ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงในสมัยก่อนต้องอาศัยการใช้การฟังของมนุษย์เป็นตัวระบุแหล่งกำเนิดเสียง ใช้ในงานทางทหาร สำหรับหาตำแหน่งของรถถัง และเครื่องบินรบ
  • พอต่อมาได้มีการผลิตเครื่องมือวัดเสียงเลยได้มีการใช้เครื่องวัดเสียงไปวัดตามจุดต่างๆเพื่อหาจุดที่เสียงดังที่สุด
  • แต่เครื่องวัดเสียงก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงได้เพราะว่าจำนวนไมโครโฟนแค่ตัวเดียว มีการเก็บข้อมูลเสียงจากหลายทิศทาง

ทาง Norsonic จึงได้มีการพัฒนาระบบ Array microphones โดยใช้หลักการ Acoustic Beampattern ในการระบุหาตำแหน่งเสียงที่เกิดขึ้น และซ้อนทับเข้ากับระบบภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน Acoustic Camera เพื่อหาความผิดปกติของเสียงในประเทศไทย

สนใจในการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ สามารถติดต่อได้ที่

contact@geonoise.asia

Line: @geonoise

หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera
Scroll to top