Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลก

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศจีน สำหรับใช้ในการตรวจจับทิศทางที่เกิดแผ่นดินไหว โดยมีมังกรคาบลูกแก้วทั้งหมด 8 ทิศ ถ้าหากมังกรในทิศทางไหนที่คายลูกแก้วออกมาแสดงว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนในทิศทางที่หัวมังกรได้หันไป

แต่สำหรับปัจจุบันนี้ ในสภาวะเมืองที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และการรื้อถอนโครงการขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง และเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของ Profound VIBRA จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านธรณีวิทยาในระดับชั้นนำของโลกได้มีเครื่องสำหรับ Vibration monitoring สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเก็บข้อมูลแบบ Online และการแจ้งเตือนเมื่อมีระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)    เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  • กำหนดเครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1
  • การกำหนดค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนตาม DIN 4150-3

ประเภทของอาคาร 3 ประเภท ได้แก่

  • อาคารประเภทที่ 1 เช่น อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น
  • อาคารประเภทที่ 2 เช่น อาคารที่อยู่อาศัย อาคารชุด โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น
  • อาคารประเภทที่ 3 เช่น โบราณสถานหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน
Scroll to top