Author: geonoise

นิยามของเสียง และ Parameter ต่างๆของงานวัดระดับเสียง ในงานสิ่งแวดล้อม

นิยามของเสียง และ Parameter ต่างๆของงานวัดระดับเสียง ในงานสิ่งแวดล้อม Sound Pressure Level; SPL (ความดันเสียง) คือ ความดันของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากความดันปกติขณะไม่มีคลื่นเสียง โดยทั่วไป Range ของเสียงที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ในกรณีที่เป็นหน่วยความดันจะอยู่ที่ 20 mPa – 200,000,000 mPa    at 1000 Hz. การแปลงหน่วยของ Pressure ที่เป็นความดัน มาเป็น dB ทำได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ กำหนดให้ P   = Sound pressure P0 = reference sound pressure = 20 mPa อ้างอิงจากระดับความดันเสียงเริ่มต้นที่มนุษย์สามารถได้ยิน เดซิเบล (Decibel; dB) คือ หน่วยวัดที่แปลงมาจากค่าระดับความดันเสียงโดยใช้สเกลของลอการิทึม ซึ่งเป็นการนิยามหน่วยโดยใช้ชื่อมาจาก Alexander Graham Bell และในสาขาอคูสติกส์ หน่วยของ dB […]

Frequency Response Function (FRF) และความถี่ธรรมชาติ สำหรับโครงสร้าง Structural Analysis

Frequency Response Function (FRF) และความถี่ธรรมชาติ สำหรับโครงสร้าง Structural Analysis ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน สำหรับโครงสร้างในการหาความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) คือการสร้างแรงที่มากระทำต่อวัตถุ (Excitation) โดยใช้อุปกรณ์เครื่องเขย่า (Shaker) หรือใช้ค้อนที่มี Sensor ติดตั้งอยู่ภายใน หรือ Hammer instrument เป็นตัวให้แรง และจะต้องมี Sensor ที่รับข้อมูลขณะที่มีการส่งแรงผ่านมายังโครงสร้าง โดยที่นิยมใช้ เทคนิค Frequency Response Function (FRF) ในการหาความถี่ธรรมชาติ ในกระบวนการนี้สามารถเห็นถึงค่าของ Shape mode และในไปวิเคราะห์ Modal analysis เพื่อดูการเคลื่อนไหวในความถี่ที่ตอบสนองกับวัตถุ โดยอุปกรณ์ทั้งหมดทางวิศวกรอคูสติกส์ของ Geonoise ได้ใช้เครื่องเก็บข้อมูลของ m+p International รุ่น Vipilot โดยที่ Software ของ m+p Analyzer มีฟังก์ชั่น FRF และ […]

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ Sound absorption testing

การทดสอบค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ Sound absorption testing โดยใช้วิธีการ Impedance tube ในการทดสอบการดูดกลืนคลื่นเสียงของวัสดุ หรือโดยทั่วๆไปจะเรียกกันว่าการดูดซับเสียงของวัสดุ ก็หมายถึงการที่เสียงมากระทบวัสดุแล้วสะท้อนกลับออกมาเท่าไหร่ แล้ววัสดุดูดกลืนคลื่นเสียงไปเท่าไหร่ โดยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน นอกเหนือจากการทดสอบโดยใช้ห้อง Reverberation room ตามมาตรฐาน ISO354 : Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room ASTM C423 Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients ยังมีวิธีที่สามารถทำได้โดยการเทสในท่อระบบปิด หรือที่เรียกกันว่า Impedance tube method ตามมาตรฐาน ISO 10534-2, Acoustics-Determination of sound absorption coefficient and impedance […]

ผนังของท่านสามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC แบบ Field Sound Transmission Class measurement

ผนังของท่านสามารถป้องกันเสียงได้เท่าไหร่ กับการทดสอบหาค่า STC นอกเหนือจากการทดสอบค่า STC ของผนังที่ทำในห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยใช้การทดสอบตามาตรฐาน ASTM E90 หรือ ISO 140 หรือสร้าง Mock up test นั้น ทางเรายังสามารถให้บริการทดสอบค่าทาง Acoustics แบบ Onsite สำหรับห้องที่มีการสร้างตกแต่งเรียบร้อยแล้ว โดยที่เรียกว่าการทดสอบในรูปแบบของ Field STC ตามมาตรฐาน ASTM E336 หรือ ISO 140-4 ซึ่งโดยปกติแล้วค่าการทดสอบในรูปแบบของ Field STC นั้นผลลัพของการป้องกันเสียงที่ได้จะมีค่าออกมาน้อยกว่าผลของค่า STC ที่ทดสอบจากห้องปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากว่าการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการนั้นมีการตัดปัจจัยที่ทำให้เกิด Flanking transmission หรือที่เรียกว่าเสียงขนาบข้างออกทั้งหมด ซึ่งจะต่างกับสถานที่ที่ทำการติดตั้งจริงๆที่ยังมีปัจจัยของ Flanking transmission อยู่ Previous Next ภาพการทดสอบในห้องปฏิบัติการและห้องที่ทำการติดตั้งทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีบริการทดสอบเสียงในทุกรูปแบบโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล และให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการโดยวิศวกรด้านเสียงโดยตรง

อะคูสติกในสถานพยาบาล

ความสำคัญของอะคูสติกในสถานพยาบาล เสียงรบกวนในลักษณะการดูแลสุขภาพมีผลต่อผู้ป่วย, ผู้ดูแล, และผู้มาเยี่ยม การรบกวนการนอนหลับ และความดันเลือดสูง ทั้ง 2 ตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นในผู้ป่วย, ในผู้ดูแลบางคน, ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความเหนื่อยหน่ายเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเสียงที่ไม่ดี มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงออกมาเป็นเสียงรบกวนในแง่ลบต่อผู้ป่วยทางสรีรวิทยา หรือต่อสุขภาพนั้นเอง ยกตัวอย่างในกรณีศึกษา ผู้ป่วยท่านหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานขึ้นหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีเสียงรบกวนระดับสูงเนื่องจากการก่อสร้าง และอีกหนึ่งตัวอย่างที่พบเจอได้เมื่อระดับเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นกว่า 60 dBA  ผู้ป่วยจากการผ่าตัดจะมีการใช้ยามากขึ้น นอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย สภาพแวดล้อมทางเสียงที่ไม่ดีสามารถมีผลกระทบต่อการรับรู้ความเป็นส่วนตัว, ความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย และ การรักษาความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา โดยทั่วไปผู้ป่วยพอใจมากขึ้นกับการดูแลของเจ้าหน้าที่เมื่ออยู่ภายใต้การดูแลในสภาพแวดล้อมเสียงที่ดี เสียงรบกวนยังคงมีผลที่ตามมาสำหรับผู้ดูแล ซึ่งเป็นสาเหตุในการกำเนิดความเครียดให้กับผู้ดูแล เหล่าพนักงานในโรงพยาบาล และอาจรบกวนความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเครียดที่เกิดจากเสียงนั้นเกี่ยวข้องกับความเครียด และการรบกวนในเหล่าพยาบาล ในขณะที่การศึกษาอื่น ๆ พบว่ากรณีส่วนใหญ่ เสียงรบกวนไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของวิสัญญีแพทย์ และศัลยแพทย์แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ตรวจสอบพบว่าเมื่อเสียงที่มากกว่า 77 dBA การสื่อสารด้วยคำพูดที่เป้นไปได้จะเพิ่มขึ้นเสียงของคนเดียว และในเวลาเดียวกัน การสื่อสารด้วยคำพูดจะลดลงถึง 23 เปอร์เซ็นต์   ประเด็นหลักของอะคูสติกที่ต้องการดูแลในโรงพยาบาล ประเด็นหลักที่ต้องการให้ความสนใจในสถานพยาบาลมีดังนี้ : ระดับเสียงรบกวน : ค่าเฉลี่ยระดับเสียงรบกวนภายในโรงพยาบาล […]

ผนัง STC ที่ระดับต่างๆ จะกันเสียงได้แค่ไหน

ผนัง STC ที่ระดับต่างๆ จะกันเสียงได้แค่ไหน ถ้ามีเหตุการณ์ว่าห้องข้างๆจัดปาร์ตี้เสียงดัง แล้วถ้าผนังเรามีค่า STC ที่ระดับต่างๆแล้วเราอยู่อีกห้องที่ติดกัน ต้องใช่้ STC เท่าไหร่ถึงจะเอาอยู่ แนะนำให้ใช้หูฟัง จะสามารถได้ยินแบบ Pan ซ้าย ขวาได้ ในวีดีโอ ทางวิศวกรอคูสติกส์ของ Geonoise ได้ทำการจำลองว่าห้องที่ติดกันได้มีการจัดงานปาร์ตี้ โดยมีการเปิดเพลงและคุยกันเสียงดัง โดยระดับเสียงในห้องที่จัดปาร์ตี้นั้นเฉลี่ยประมาณ 95 dB(A) https://www.youtube.com/watch?v=WaF6UA5soLY ค่าผนัง STC 20 กว่าๆ พวกผนังเบา ความรู้สึกของเรา จะได้ยินเสียงเพลงของอีกห้องชัดเจนว่าเป็นเพลงอะไร เบส กลอง คียบอร์ด มาหมด อาจจะเบาลงเพียงเล็กน้อย แม้กระทั้งเสียงที่พูดคุยกัน ประหนึ่งว่าเราเป็นส่วนนึงในงานปาร์ตี้ ค่าผนัง STC 30 กว่าๆ ผนังเบาที่แบบ 2 ชั้น ที่ยังไม่มีการใส่ฉนวนใดๆ ก็ยังได้ยินเสียงเพลงชัดเจน เสียง เบาบางลงไปจากเดิมอีกเล็กน้อย แต่ยังรับรู้ได้ว่าเป็นเพลงอะไร และยังคงได้ยินเสียงพูดคุย ค่าผนัง STC 40 […]

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลก เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศจีน สำหรับใช้ในการตรวจจับทิศทางที่เกิดแผ่นดินไหว โดยมีมังกรคาบลูกแก้วทั้งหมด 8 ทิศ ถ้าหากมังกรในทิศทางไหนที่คายลูกแก้วออกมาแสดงว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนในทิศทางที่หัวมังกรได้หันไป แต่สำหรับปัจจุบันนี้ ในสภาวะเมืองที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และการรื้อถอนโครงการขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง และเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของ Profound VIBRA จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านธรณีวิทยาในระดับชั้นนำของโลกได้มีเครื่องสำหรับ Vibration monitoring สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเก็บข้อมูลแบบ Online และการแจ้งเตือนเมื่อมีระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)    เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กำหนดเครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 การกำหนดค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนตาม DIN 4150-3 ประเภทของอาคาร 3 ประเภท ได้แก่ อาคารประเภทที่ 1 เช่น อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น อาคารประเภทที่ 2 เช่น อาคารที่อยู่อาศัย อาคารชุด โรงพยาบาล สถานศึกษา […]

หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera

Newsletter May 2020 Acoustic Locations หาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติโดยใช้ Acoustic Camera การใช้งาน ระบุแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดการรบกวน เช่น พื้นที่ก่อสร้าง อุปกรณ์ภายในงานอุตสาหกรรม เสียงรบกวนจากสภาวะแวดล้อมในชุมชนเมือง ระบุตำแหน่งที่กำเนิดเสียงในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น หอกลั่น หอระบายความร้อน ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้มาตรการลดเสียงรบกวน ใช้ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงที่ผิดปกติในอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ในการตรวจสอบการไม่แน่นสนิทของผนังประตู หรือพาติชั่น Sound leaked Previous Next ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงในสมัยก่อนต้องอาศัยการใช้การฟังของมนุษย์เป็นตัวระบุแหล่งกำเนิดเสียง ใช้ในงานทางทหาร สำหรับหาตำแหน่งของรถถัง และเครื่องบินรบ พอต่อมาได้มีการผลิตเครื่องมือวัดเสียงเลยได้มีการใช้เครื่องวัดเสียงไปวัดตามจุดต่างๆเพื่อหาจุดที่เสียงดังที่สุด แต่เครื่องวัดเสียงก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในการหาแหล่งกำเนิดเสียงได้เพราะว่าจำนวนไมโครโฟนแค่ตัวเดียว มีการเก็บข้อมูลเสียงจากหลายทิศทาง ทาง Norsonic จึงได้มีการพัฒนาระบบ Array microphones โดยใช้หลักการ Acoustic Beampattern ในการระบุหาตำแหน่งเสียงที่เกิดขึ้น และซ้อนทับเข้ากับระบบภาพ ตัวอย่างการใช้งาน Acoustic Camera เพื่อหาความผิดปกติของเสียงในประเทศไทย Previous Next สนใจในการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ สามารถติดต่อได้ที่ contact@geonoise.asia Line: @geonoise

Software คำนวณค่าทาง Acoustics ของฉนวนกันเสียง

Newsletter MAY 2020 Software คำนวณค่าทาง Acoustics ของฉนวนกันเสียง SONarchitect SONarchitect เป็น Software ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบระบบการป้องกันเสียงในอาคารไม่ว่าจะเป็นผนัง พื้น เพดาน คำนวณระดับประสิทธิภาพระดับการป้องกันเสียงจากห้องนึงไปยังห้องนึงได้ และยังสามารถออกแบบวัสดุสำหรับ พื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง กระจก ภายในอาคารเอง เพื่อให้ได้ค่าระดับการป้องกันเสียงตามที่ต้องการ โดยการใช้งานง่ายๆของ SONarchitect ทั้ง 6 โหมดดังต่อไปนี้ อ้างอิงมาตรฐานการคำนวณที่เป็นสากล Airborne noise insulation values according to ISO 12354-1:2017. Impact noise levels according to ISO 12354-2:2017. Façade acoustic insulation values according to ISO 12354-3:2017. Noise emission […]

Scroll to top