Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Events

Latest Past Events

การวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดเสียง โดยเทคนิค Acoustic Camera Beamformming ครั้งที่ 1/63

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด. 6/54-56, ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม

การวิเคราะห์และหาแหล่งกำเนิดเสียง โดยเทคนิค Acoustic Camera Beamformming ครั้งที่ 1/63   เวลา 13:30 - 16:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการบรรยาย - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียง (Sound Source Location) - Acoustic camera Applications - สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ Acoustic camera […]

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour ครั้งที่ 2/63

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด. 6/54-56, ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม

การจัดทำแผนที่เสียง Noise contour ครั้งที่ 2/63   เวลา 13:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise) - การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place) - เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration) - กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard) […]

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด. 6/54-56, ถนน เพิ่มสิน ซอย เพิ่มสิน 42 แขวง สายไหม เขต สายไหม

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ SoundPLAN สำหรับงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/63 เวลา 09:00 - 17:00 น. โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หัวข้อการฝึกอบรม - Basic noise - การนำเข้าข้อมูลสำหรับ Geo-Database - การ Calculation ในรูปแบบ Grid noise map, Cross section map, Receiver point - การแสดงผลในรูปแบบ Graphics - Workshop หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาด้วยตนเอง (รับจำนวนจำกัด)

Scroll to top