OMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

OMNIDOTS

Swarm Vibration Monitor

การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดแรงสั่นสะเทือนของอาคารหรือวัดความสั่นสะเทือนของอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการกำหนดมาตรฐาน ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตาม มาตรฐาน DIN 45669-1 DIN 4150-3 และ SBR 

คุณสมบัติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ติดตั้งง่าย
  • Sensor การตรวจวัดชนิด 3 แนวแกน
  • มีการเชื่อมต่อกับระบบ GPS ในการระบุตำแหน่ง
  • สามารถเชื่อมต่อ 3G Wifi เพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัด ในระบบออนไลน์
  • การป้องกันระดับ IP เป็น

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 6/54-56  ถนน.เพิ่มสิน-ออเงิน ซอย.เพิ่มสิน 42
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-1214399 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-1214399
อีเมลล์ : contact@geonoise.com
เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

เหมาะสำหรับการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

  • โครงการก่อสร้าง
  • โรงงานอุตสาหรรม
  • การคมนาคมขนส่ง
  • สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่า โบราณสถาน

ความสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง

 ในกิจกรรมอตุสาหกรรมการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง งานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใหญ่ กิจกรรม เหล่านี้ล้วนแล้วจะทำให้เกิดความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น ซึ่งความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต และอาจส่งผลกระทบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนอาคารตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ซึ่งเครื่องมือในการวัดความสั่นสะเทือนจะต้อง ได้รับมาตรฐานตาม DIN 45699-1

ตามมาตรฐานของ DIN 4150-3 แบ่งอาคารออกเป็น ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาคารประเภทที่ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น

อาคารประเภทที่ เช่น อาคารที่อยู่อาศัย อาคารชุด หอพัก โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

อาคารประเภทที่ เช่น โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ไม่มั่นคงแข็งแรง

โดยการวัดความสั่นสะเทือน จะต้องพิจารณาค่าทั้งในแกนนอน (X,Y) และในแกนตั้ง (Z) ในความเร็วอนุภาค สูงสุดของการสั่นสะเทือน (Velocity) ในหน่วย mm/s  และความถี่ (Hz) ของการสั่นสะเทือน

 

Scroll to top