Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซอฟต์แวร์ ด้านเสียง Acoustics

ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง SoundPLAN

ซอฟต์แวร์ SoundPLAN นั้นเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศ เพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำหรับอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียงและมลพิษ

จุดเด่นของ ซอฟต์แวร์ SoundPLAN คือการสร้างแบบจำลองเสียงและมลพิษทางอากาศ โดยแบบจำลองครอบคลุมตั้งแต่เสียงรบกวน เสียงจากการจราจร เสียงรบกวนในอาคารและกลางแจ้ง เสียงอุตสาหกรรมทั่วไปและเสียงเครื่องบิน โดยชุดซอฟต์แวร์ SoundPLAN จะคำนวณโดยใช้รูปแบบตามมาตรฐานกว่า 50 มาตรฐานทั่วโลก อาทิ เช่น ISO-9613, ISO12354 ฯลฯ
สำหรับการจำลองคุณภาพอากาศ ซอฟต์แวร์ SoundPLAN สามารถสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ตั้งแต่รุ่นเกากระแสไฮโดรลิคที่ซับซ้อน ไปจนถึงรูปแบบการกระจายตัว

Norsonic NorReview – ซอฟต์แวร์รายงานสภาพแวดล้อมของเสียง

NorReview เป็นแพคเกจซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นโครงการที่มีความยืดหยุ่นสำหรับนำเสนอและประมวลผลข้อมูลเสียงแวดล้อมจากเครื่องมือ Norsonic แต่ละโครงการอาจมีข้อมูลเสียงและข้อมูลสภาพอากาศแบบดิบและหลังการประมวลผลบันทึกเสียงบันทึกเสียงรายงาน MS Word หรือ Excel และไฟล์อื่น ๆ เช่นภาพถ่ายดิจิตอลและไฟล์ข้อความ PDF สามารถสร้างรายงานฉบับเดียวหรือทำการประเมินขั้นสูงและรายงานโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์การวัดและรายงาน Norsonic Nor850

ซอฟต์แวร์ Nor850 จาก Norsonic ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเสียงรบกวนสร้างเสียงสะท้อน (อากาศและโครงสร้าง) และการวัดพลังงานเสียงโดยใช้เครื่องวัดระดับเสียงและระบบหลายช่องสัญญาณของ Norsonic

การวิเคราะห์และรายงานสามารถสร้างขึ้นผ่านการวัดโดยตรงหรือโดยการนำเข้าการวัดในโมดูล ซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าการวัดที่ทำโดยเครื่องมืออื่นๆ ได้เช่นกัน

Scroll to top