Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Sound Power Measurement

มาตรฐานการวัดค่า Sound Power แบบต่างๆ

Sound Power Measurement 2

การตรวจวัด Sound Power ตามมาตรฐาน ISO 3745

Sound Power Measurement 2
Sound Power MeasurementSound Power Measurement 0004

การวัด Sound Power ตามมาตรฐาน ISO 3745

Sound Power Measurement 0005

การวัด Sound Power ตามมาตรฐาน ISO 3744

Sound Power Measurement 0006

การวัดค่า Sound Power มาตรฐาน ISO 3744

Sound Power Measurement 0007

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า Sound Power

Sound Power Measurement 0008

Multichannel Analyzer

Sound Power Measurement 0009

ISO 3745 Measurement setup

Sound Power Measurement 0010

ISO 3744 Twin chamber sound power testing

Sound Power Measurement 0011

Dynamic test of earth moving machinery

Sound Power Measurement 0012

ตัวอย่างรายงาน ตามมาตรฐาน

Sound Power Measurement 0013

Acoustics Room ISO 3745

Sound Power Measurement 0014
Scroll to top