Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การวัดเสียงรบกวน

การวัดเสียงรบกวน

วิธีการวัดเสียงรบกวน อะไรคือเสียงรบกวน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ เสียงรบกวน ” และมีการประเมินค่าระดับการรบกวนของเสียงได้อย่างไร เสียงต้องดังเท่าไหร่เราถึงจะเรียกว่าเป็นเสียงรบกวนในบทความนี้จะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าเราลองค้นหาคำว่า มาตรฐานเสียงรบกวน หรือการวัดระดับเสียงรบกวน ก็จะพบกับแนวทาง หรือกฎหมายอยู่ 2 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 […]

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน การตรวจวัดเสียงและการประเมินเสียงรบกวนในประเทศไทยตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่าการวัดและการประเมินมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก และเครื่องมือวัดเสียงระดับความแม่นยำ Class 1 มีราคาสูง แล้วถ้าหากเราจะประเมินระดับการรบกวนในเบื้องต้นเราจะสามารถใช้เครื่องที่ราคาถูกว่าเครื่องวัดเสียงในระดับ Class 1 ได้หรือไม่ ในฝั่งของผู้ประกอบการเองบางทีการจะซื้อเครื่องมือในระดับ Class 1 คงจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไปในการจะต้องมาประเมินเสียงรบกวนเพียงไม่กี่ครั้ง หรือการที่จะรอให้เกิดการร้องเรียนแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจสอบก็จะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเมื่อเสียงเกินมาตรฐานและต้องแก้ไขปัญหา เครื่องที่พอจะสามารถประเมินค่าเสียงรบกวนได้เป็นอย่างน้อยคือ เครื่องวัดเสียงที่มีการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงหรือ Sound calibrator […]

Scroll to top