Geonoise Thailand

รับปรึกษาปัญหาด้านเสียง การควบคุมเสียง ความสั่นสะเทือน ทั้งยังมีการประเมินปัญหาและวิเคราะห์ แก้ไข รวมไปถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงโดยเฉพาะ เรายังจำหน่ายอุปกรณ์กันเสียง วัดเสียง และอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบเทียบเครื่อง Vibration

สอบเทียบเครื่อง Vibration ด้วย Mobile calibrator

ชุด Mobile Calibrator จาก SPEKTRA ประเทศเยอรมัน สำหรับงาน Vibration ที่ต้องการความถูกต้องของการวัด เช่นห้องปฏิบัติการด้าน Vibration งานทดสอบตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของกับ Vibration กลุ่มงานด้าน Automotive, Aerospace, Windfarm และระบบขนส่งทางราง เครื่องมือได้มาตรฐานการสอบเทียบตาม ISO 16063-21 และได้รับการรับรองการสอบเทียบตาม ISO/IEC17025, PTB traceable calibration certificate (DAkkS) […]

Scroll to top